ติดต่อเรา..

 

      

ยินดีรับบัตรเครดิต 

 

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Hikvision, Dahua, imou, Ezviz

โฮมแซท สยาม 

จำหน่ายติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จานดาวเทียม

เลขที่ 14 ถนนติวานนท์ แขวงท่าทราย เขตเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

เลขที่ 208/5 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250

 โทร 090-5571049090-4095018  ติดต่อคุณไพรัช

WWW.HOMESAT-HD.COM

E-mail phairat.q@gmail.com

  

 

การรับประกันสินค้า

กล้องวงจรปิด กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รับประกัน งานติดตั้งนาน 1 ปี  เงื่อนไขการรับประกัน / WARRANTY CONDITION
การรับประกันคุณภาพสินค้า  กล้องวงจรปิด Hikvision รับประกันนาน 3 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง ถึงกำหนดวันหมดอายุการรับประกัน บริษัทฯการรับประกันจะไม่ครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้

สินค้าที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดปกติ อยู่ในสภาพที่ผิดปกติ หรือได้รับการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง
สินค้ามีการสัมผัสความชื้น อุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
สินค้าถูกดัดแปลง เชื่อมโยง หรือติดตั้ง ที่ไม่ได้รับรองจากผู้ผลิต
สินค้าถูกนำไปใช้ผิดๆ ถูกละเลย ทำลาย ประสบอุบัติเหตุ ตก เปลี่ยนแปลง หรือได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
สินค้าถูกนํ้า หรืออาหาร ปรับแต่งจากเจตนาของลูกค้า หรือถูกกระทำการอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ได้รับการดัดแปลง ซ่อมแซมโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ
ลูกค้าไม่แจ้งสินค้าชำรุด หรือบกพร่องกับบริษัทฯ ภายในระยะเวลารับประกัน
สินค้าเสียหายจากการใช้งานโดยไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ เป็นต้น
สินค้าถูกใช้ร่วม หรือเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เสริม ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตเดียวกัน ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ร่วมกันหรือถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
สินค้าหาย หรือถูกขโมย อันมีสาเหตุจากลูกค้า


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติในกรณีที่สินค้า เสียหายนอกเงื่อนไขการประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น
การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการ
เจ้าของสินค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่ง